Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จำนวน 4 เรื่อง จาก 1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2.หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3.กระทรวงแรงงาน 4.วีดีเอ เรสซิเดนซ์ แบงค็อก

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

1.หนังสือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ จฬ.ล. 210/2567 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2567 

2.หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 80000011/7 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง หนังสีอนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

3.หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0207.5/ว53 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)

4.หนังสือVDA Residence (วีดีเอ เรสซิเดนซ์ แบงค็อก) ที่ ว.01-03/2567 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink