โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สามารถส่งข้อมูลได้ที่ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา : https://www.senate.go.th


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1239
  • Total: 71.658