โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้ง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของส่งสำเนาหนังสือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก 0201/ว 347 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 848
  • Total: 145.428