โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน (จอมยุทธ์)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน (จอมยุทธ์) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากคุณสรยา ยศยิ่งยง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สศช. การบรรยาย “ความท้าทายในการกำหนดแนวนโยบาย และระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม นักวิชาการอิสระ  การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Design Thinking) โดยทีมวิทยากรกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY) และการบรรยาย “บทบาท ภารกิจของหน่วยงานงานระดับกองของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นางสาวบุษปวรรษณ์  กันควร ผู้แทนกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ  และนางสาวสิริณัฏฐ์ อ่อนไสว  ผู้แทนกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ  ร่วมในการบรรยาย  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และเจ้าหน้าที่ พก. ทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 130 คน

แกลเลอรี่