โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) DGF Review ครั้งที่ 7 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษากลุ่มเป้าหมายสวัสดิการภาครัฐ

 

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ (กอร.ชค.) ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) DGF Review ครั้งที่ 7 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษากลุ่มเป้าหมายสวัสดิการภาครัฐ เพื่อศึกษาวิเคราะห์รวบรวมและสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อปรับปรุงประกาศมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบทในการทำงานในปัจจุบันและให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรฐานไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล สพร. ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

________________

#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่