โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมการสัมมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการสัมมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ จัดขึ้นโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรทุกภาคส่วน ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน โดยการคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ขยายผลต่อยอดแก่องค์กรอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting

________________

#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่