Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วม MOU 41 หน่วยงาน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และเปิดโครงการสนับสนุนฯ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (26 ม.ค.64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ร่วมกับ 41 หน่วยงาน

จากนั้น เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมี นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่


Copyright © 2020 - 2023 qlink