โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 20

วันนี้ (22 ก.ย. 65) เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน ชช. อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 20 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพระประชาบดี โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 118 คน

แกลเลอรี่