โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร สังกัด พก.

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน การประชุมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรของ พก. ประจำปีงบประมาณ 2565 และ (ร่าง) นโยบายและทิศทางการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ พก. บรรยายโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อวิพากษ์การกำหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรแผนพัฒนาบุคลากรของ พก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2656 - 2569) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ2565 ตลอดจนนโยบายและทิศทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

____________________
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่