โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมงานศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ ร่วมกับ UNICEF และ TDRI

วันที่ 7 มี.ค.65 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ (กอร.ชค.)  ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะต่อการการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงการประเมินความพิการ การจ่ายเบี้ยความพิการแบบขั้นบันได และสวัสดิการและบริการสำหรับเด็กพิการ ซึ่งเป็นโครงการศึกษาของ UNICEF และ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งจะได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลในโอกาสต่อไป
โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM MEETING

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่