โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม DEP WARROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พก. เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม และผลักดันให้บรรลุผสสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่แผนการปฏิรูปประเทศกำหนดไว้ โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่