โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2565


วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Co – Working Space ชั้น 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ของโครงการการพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือสังคมเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตำบล เสนอโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 (สสว.9) โดยมี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

แกลเลอรี่