Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP TOP NAVIGATION

พก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 5/2565

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

วันนี้ (22 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. อธิบดี พก. มอบหมายนางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 5/2565 จัดโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ และ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

แกลเลอรี่