โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม DEP War Room ชั้น 1 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าในบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ ติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) และความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570) และการติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Conference

แกลเลอรี่