โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. D.E.P. War Room ชั้น 1 กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับทราบแผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพิจารณาข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่