โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรมกฎหมาย สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 โดยมีนางสาวสิชากาณจ์ ศิไพบุณณากาณจ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพสังคม จำนวน 21 จังหวัด ในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการอบรมฯ ดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยาย เรื่อง “เครือข่ายคนพิการกับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” แบ่งกลุ่ม work shop “องค์ความรู้ การสร้างกลไก และการขับเคลื่อนกิจกรรมของภาคประชาชนกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” การบรรยาย เรื่อง “กฎหมายน่ารู้ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” และสรุปความรู้ในการจัดอบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและตอบข้อซักถามเรื่อง “การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านกฎหมายกระทรวง พม. และวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. มาให้ความรู้ในการอบรม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
______________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่