โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดการประชุมยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อร่วมกันยกร่างกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของ พก.ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ของ พก. ในส่วนกลาง และผู้แทนองค์กรคนพิการ (ส่วนกลาง) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ และ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม DEP WARROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่