โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง พก. กับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย)

วันนี้ (17 มี.ค.65) เวลา 09.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด พก. เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม DEP War Room ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมในวันนี้ ผู้แทน UNFPA ได้นำเสนอแผนงานความร่วมมือระหว่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย และราชอาณาจักรไทยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย รอบที่ 12 (the 12th Country Programme Document - 12th CPD) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2569 และหารือความร่วมมือประเด็น 1) การเผยแพร่องค์ความรู้/คู่มือการสนับสนุนนโยบายอนามัยในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์และสิทธิสำหรับวัยรุ่น/เยาวชน 2)การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับเยาวชนในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ การเสริมพลังเด็กพิการในการเป็นผู้นำ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในภาคีระดับชาติ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรสำหรับเยาวชนพิการในการปกป้องสิทธิในร่างกายของตนเอง และการป้องกันตนเองจากความรุนแรง 3)การทบทวนสถานการณ์การป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่