Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP TOP NAVIGATION

สิทธิคนพิการ มีอะไรบ้าง?

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

-เอกสารและรายละเอียดประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

-คุณสมบัติ เงื่อนไข และเอกสารประกอบการกู้เงินกองทุนฯเพื่อประกอบอาชีพ

-บริการผู้ช่วยคนพิการ

-สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

-ล่ามภาษามือ


Copyright © 2020 - 2023 qlink