โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอแจ้งการขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรืนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ออกไปถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง