Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ

ผู้สนใจยื่นสมัครด้วยตนเองที่สถานคุ้มครองฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 045 315319


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง