โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว 4345 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่องการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 อัตรา

2.สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0200.2/ว 11775 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง