โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง