โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2 เรื่อง

1. แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

2.ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส่วนพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายอำนวยการ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)    ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง