Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP TOP NAVIGATION

ประกาศรับสมัคร จาก ๑. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ๓. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

๑. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(ศรธ) ๐๐๐๘/(ส)ว ๗๗๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ พน ๐๒๐๑/ว ๑๙๐๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๓. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๑๐๐๑/ว ๒๙๕๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน ๒ อัตรา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง