โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจาก ๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓. สำนักงาน ป.ป.ช. ๔.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๔๐๑.๓/ว ๑๒๒๙๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๐๑.๐๒/ว ๑๗๔๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับโอนข้าราชการในสังกัดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ

๓. สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๙/ว ๐๐๗๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน ๑๓ อัตรา

๔.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการเพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลซานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง