โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจาก ๑. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ๓. สำนักงานรัฐมนตรี ๔. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ๕.ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ที่ อว ๐๕๐๒/๓๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา

๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ อว ๗๐๐๒(๔)/o๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันฯ

๓. สำนักงานรัฐมนตรี ที่ สธ ๐๑๐๐.๑/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

๔. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท ๑๖๐๓/ว ๔๕๗๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

๕.ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง