โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจาก ๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๐๑.๐๒/ว ๑๗๗๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักรัพยากบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการจำนวน ๑ อัตรา

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที กษ ๐๒๐๒/ว ๓๗๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง