โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง