โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ เรื่อง จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ,สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์แห่งชาติ และสำนักงานรัฐมนตรี

๑. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ที่ สสคท.๒๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

๒. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์แห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๙๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนไปบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์แห่งชาติ

๓. สำนักงานรัฐมนตรี ที่ สธ ๐๑๐๐.๑/ว ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับโอนข้าราชการ จำนวน ๒ อัตรา 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง