โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกาศการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัครได้ที่ ⇒ https://drive.google.com/file/d/1h-7BsoLrz6au8ms82yMXNMjkBaoi6Bmq/view


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง