โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565