Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่ง พก.ที่158/2552 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการกำกับดูแล การลา การประเมินผลของพนักงานกองทุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

Copyright © 2020 - 2023 qlink