Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 409/2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: