Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 - 2561

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 กฎบัตร ปี 2561

 ไฟล์กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2559

ไฟล์กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2558 (ฉบับปรับปรุง)

กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2557 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กฎบัตรการตรวจสอบภายในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน


Copyright © 2020 - 2023 qlink