Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเภท: