Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง