Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีรับมอบหมวก-ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน แก่ ขรก.-จนท.พม. พร้อมร่วมอบรมการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี

พก. ร่วมพิธีรับมอบหมวก-ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน แก่ ขรก.-จนท.พม. พร้อมร่วมอบรมการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี

17-05-2567
พก. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จเปิดประชุมสัมมนาระดับประเทศ Child Protection Summit, Bangkok 2024

พก. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จเปิดประชุมสัมมนาระดับประเทศ Child Protection Summit, Bangkok 2024

16-05-2567
พก. ร่วมงานประชุมเปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2566 - 2567 (The Launch of the 2023-24 Global Human Development Report)

พก. ร่วมงานประชุมเปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2566 - 2567 (The Launch of the 2023-24 Global Human Development Report) "ปลดล็อกกับดัก: ความร่วมมือในมุมมองใหม่ในโลกที่แบ่งขั้ว" (Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World)

15-05-2567
พก. ลงพื้นที่สำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

พก. ลงพื้นที่สำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

14-05-2567
พก. เปิดโครงการอบรมทบทวนความรู้ด้านคนพิการให้แก่ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

พก. เปิดโครงการอบรมทบทวนความรู้ด้านคนพิการให้แก่ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

14-05-2567
พก. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2567

พก. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2567

17-05-2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Media พก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่ายแบบ Cloud ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อกระเป๋าสำหรับ ใส่เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการ จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตสื่อฯ สำหรับใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗)
ราคากลางการจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (เม.ย. 67 - ก.ย. 67)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ราคากลาง จ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (ธ.ค. 66 - มี.ค. 67)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนเมษายน 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ของส่วนกลางฯ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนมีนาคม 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนมกราคม 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนธันวาคม 2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนตุลาคม 2566
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโร
สำนักงานธนานุเคราะห์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคราะห์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมประมงขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ และรางวัลการประกวดภาพถ่ายคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖
📣📣พก. ขอเชิญชวน คนพิการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ประจำเดือนมีนาคม 2567 new
โปรโมชันสินเชื่อของธนาคารออมสิน new
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเพื่อตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้ายทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ประจำปี 2567 (2024 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2566
ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพ้นสภาพการคุ้มครองของผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๓๖.๑๐/ว๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานวิชาการด้านส่งสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วารสารดีเอสไอ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567
ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปี 2568
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ สำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร new
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th