โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. ร่วมประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก

03-06-2566

พก. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03-06-2566

พก. ร่วมพิธีเปิดงาน “KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน

02-06-2566

พก. ปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตร

02-06-2566

พก. เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก ผ่านระบบ Zoom Meeting

02-06-2566

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566 วันที่ 2

01-06-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. ร่วมประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก

03-06-2566

พก. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03-06-2566

พก. ร่วมพิธีเปิดงาน “KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน

02-06-2566

พก. ปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตร

02-06-2566

พก. เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก ผ่านระบบ Zoom Meeting

02-06-2566

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566 วันที่ 2

01-06-2566
Social Media พก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร new
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ภายในศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และท่อน้ำทิ้งซิงค์อ่างล้างจานห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในงานวันราชพิธี และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Market Fair เรารู้ คุณทำได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มสื่อสารองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสายด่วนคนพิการประชารัฐ 1479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคู่บัญชี การชำระเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทุกคนในสังคม
ราคากลางโครงการ Market fair เรารู้ คุณทำได้
ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 3
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลาง การติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ราคากลางการซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ
กรมการขนส่งทางราง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)("ธนาคาร") แจ้งการยกระดับความปลอดภัยบัญชีเงินฝาก new
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง จังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) new
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งการพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ new
ประชาสัมพันธ์จาก ๑. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๒. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔. กระทรวงศึกษาธิการ ๕. กระทรวงหรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพันสภาพการคุ้มครองของผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
ประกาศศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เรื่อง การพ้นสภาพและสืบหาทายาทของพนักงานพิการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
ประชาสัมพันธ์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เรื่อง ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์(E-portfolio)
ขอเชิญชวนร่วมประกวดการแต่งเพลง "ออมกับ กอช." ของกองทุนการออมแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๔ เรื่อง และ ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ เรื่อง
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 new
ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร เทคนิคจดการประชุมและจัดรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมู,ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2566