โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

📌ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พก. และ หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 64

10-04-2564

อธิบดี พก. บันทึกเทปรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ประเด็นความห่วงใยคนพิการ และมาตรการ covid-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

09-04-2564

พก. เข้าร่วม นำเสนอผลการดำเนินงานรายกรมฯ จาก “เปราะบางสู่เข้มแข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) บูรณาการภาคีเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

09-04-2564

พก. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนดิจิทัล ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

09-04-2564

พก. จัดพิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวแบบ New Normal เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564

08-04-2564

พก. ร่วมลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางประสบภัยจากพายุฤดูร้อน อ.นครไทย และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

08-04-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พก. และ หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 64

10-04-2564

อธิบดี พก. บันทึกเทปรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ประเด็นความห่วงใยคนพิการ และมาตรการ covid-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

09-04-2564

พก. เข้าร่วม นำเสนอผลการดำเนินงานรายกรมฯ จาก “เปราะบางสู่เข้มแข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) บูรณาการภาคีเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

09-04-2564

พก. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนดิจิทัล ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

09-04-2564

พก. จัดพิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวแบบ New Normal เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564

08-04-2564

พก. ร่วมลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางประสบภัยจากพายุฤดูร้อน อ.นครไทย และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

08-04-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานเลขานุการนักบริหารอธิบดี กลุ่มงานเลขานุการนักบริหารรองอธิบดี และ กองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายหน้าห้องและตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย และขั้วหลอดไฟฟ้า กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WAR ROOM กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าในการจัดอบรมหลักสุตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารในการจัดอบรมหลักสุตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565 - 2569
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ประกาศราคากลางเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2564)
ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ประจำปี 2564
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมตรวจบัญชีสหรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ new
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) new
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ประกาศรับสมัคร จำนวน 2 อัตรา จากคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ new
ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก new
ขอประสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนเมษายน 2564
ขอประสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน
ขอประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
ขอประชาสัมพันธ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนเเปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน และเกณฑ์การประเมินล่ามภาษามือชุมชน
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุง
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง
  • Today: 277
  • Total: 121.081