โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. จัดหลักสูตร "สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการกับการให้บริการทางธนาคาร"

12-05-2565

พก. จัดประชุมเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1

12-05-2565

พก. ประชุมคณะอนุกรรมมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

12-05-2565

พก. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ปี 2565

12-05-2565

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)

11-05-2565

พก. ร่วมเสวนา ทางออกแกนนำเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตกับการทำงานร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทระดับจังหวัด และอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

11-05-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. จัดหลักสูตร "สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการกับการให้บริการทางธนาคาร"

12-05-2565

พก. จัดประชุมเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1

12-05-2565

พก. ประชุมคณะอนุกรรมมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

12-05-2565

พก. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ปี 2565

12-05-2565

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)

11-05-2565

พก. ร่วมเสวนา ทางออกแกนนำเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตกับการทำงานร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทระดับจังหวัด และอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

11-05-2565
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2565 new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์คนพิการไทย ปี 2564 new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนา Digital Platform กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหลักสูตรอบรมการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนสำหรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและดำเนินการตรวจทานรายงานฉบับแปลภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลและแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการจากการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
เอกสารประกาศและประกวดจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและท่อระบายน้ำ ภายในอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2565 new
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ราคากลางโครงการ We Can Do ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ราคากลางโครงการพัฒนา Digital Platform กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ราคากลางจ้างโครงการพัฒนา Digital Platform กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะสิ้นสุดแผน)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแผนดิจิทัล กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ new
ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ เรื่อง จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ,สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์แห่งชาติ และสำนักงานรัฐมนตรี new
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี new
ประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร และตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งผู้จัดการส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ (ร่าง)
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด"
ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้บุคคลซึ่งสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศบรรทุกของนั้นโอยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ฉบับใหม่ ลงวันที่ 8 พฤศจิการยน พ.ศ. 2564 จากกรมเจ้าท่า
การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ขอส่งประกาศ แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย
การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาลัยธรรมศาสตร์ และกรมชลประทาน
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศ รับสมัครทุน ก.พ. ปี 2565
แบบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคลระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา