โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ