Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาความมั่นคงของครอบครัวไทย ผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากร”

พก. ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาความมั่นคงของครอบครัวไทย ผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากร”

29-02-2567
พม. เปิดงาน ”บูรณาการ พลัง บวร ซ่อมบ้านแป๋งเฮือน เพื่อความมั่นคงด้าน คุณภาพชีวิตคนเมืองหละปูน ปี 2567“

พม. เปิดงาน ”บูรณาการ พลัง บวร ซ่อมบ้านแป๋งเฮือน เพื่อความมั่นคงด้าน คุณภาพชีวิตคนเมืองหละปูน ปี 2567“

29-02-2567
พก. ร่วมกับ พมจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และการบริหารจัดการเร่งรัดติดตามหนี้สิน

พก. ร่วมกับ พมจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และการบริหารจัดการเร่งรัดติดตามหนี้สิน

29-02-2567
พก. ให้การต้อนรับศูนย์สวัสดิการเซนต์แมรี่ สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในที่อยู่อาศัย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการรวมถึงระบบสิทธิและสวัสดิการของคนพิการไทย

พก. ให้การต้อนรับศูนย์สวัสดิการเซนต์แมรี่ สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในที่อยู่อาศัย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการรวมถึงระบบสิทธิและสวัสดิการของคนพิการไทย

29-02-2567
พก. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ ครั้งที่ 2/2567

พก. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ ครั้งที่ 2/2567

29-02-2567
พก. ร่วมเป็นเกียรติพิธี MOU การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา

พก. ร่วมเป็นเกียรติพิธี MOU การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา

29-02-2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Media พก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินโครงการ "DEP for love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก"
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่องโทรสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุน และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 31 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างทำตรายาง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องอธิบดี และห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคา จ้างทำเอกสารในการจัดโครงการอบรมกระบวนการทางกฎหมายและความรู้ทางกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ และโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขอรับเง
ราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ราคากลาง จ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (ธ.ค. 66 - มี.ค. 67)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทุกคนในสังคม
ราคากลางโครงการ Market fair เรารู้ คุณทำได้
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2566 new
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 new
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2566 new
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (รายปี)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนานุเคราะห์เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ และรางวัลการประกวดภาพถ่ายคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖
ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566
📣📣พก. ขอเชิญชวน คนพิการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี เรื่อง การพ้นสภาพและสืบทายาทของผู้ใช้บริการกรณีเสียชีวิตหรือหลบหนี new
จดหมายข่าวสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ประจำเดือนธันวาคม 2566
ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์จำนวน 4 เรื่อง จาก 1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2.หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3.กระทรวงแรงงาน 4.วีดีเอ เรสซิเดนซ์ แบงค็อก
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าว สคบ. จำนวน ๓ เรื่อง และ อินโฟกราฟิก จำนวน ๒ เรื่อง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชาสัมพันธ์วารสารดีเอสไอ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th