Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


  • Today: 273
  • Total: 121.077