Accessibility

Accessibility Tools

Department of empowerment of persons with disabilities

DEP TOP NAVIGATION

Emblem

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

ตราประจำกระทรวงและความหมาย

พระประชาบดี
พระประชาบดี หมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นบุตรของพระพรหม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพมเหศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ให้ การสงเคราะห์แก่ประชาชนเป็น "มนสาบุตร" หมายถึง พระพรหมนึกให้เกิดพระประบดีและบริวาร ซึ่งเป็นฤาษี 7ตน หรือสัปตฤาษี ได้รับมอบหมายจากพระพรหมให้มาสร้างมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ เมื่อทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ถนอมเลี้ยงดูบุตรด้วยความเมตตากรุณา โดยไม่คำนึงผลตอบ แทนแม้แต่น้อย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กำหนดให้มีเครื่องหมายประจำกระทรวง เป็นรูปวงกลมสาย โดยตรงกลางของวงกลมเป็นรูปพระประชาบดีประทับอยู่เหนือแท่น มีลายกนกเป็นภาพศีรษะฤาษี 7 ตน อยู่รอบวงกลมเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมเบื้องล่างมีอักษร "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "

ฤาษี 7 ตน หรือสัปตฤาษี ซึ่งนำมาบรรลุในเครื่องหมายด้วยนั้น มีความหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงทางสังคม 7 ประเภท คือ

    1. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
    2. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบครัว
    3. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสตรี
    4. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการคนพิการและผู้สูงอายุ
    5. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและอื่น ๆ
    6. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
    7. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม


ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ได้ประกาศเครื่องหมายราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546


Copyright © 2020 - 2023 qlink