Accessibility

Accessibility Tools

Department of empowerment of persons with disabilities

Assistant Services

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วิธีการยื่นคำขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ
คนพิการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. เป็นคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้
  3. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ

คนพิการที่ประสงค์จะยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ จะต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับคำขอ หรือหน่วยบริการในพื้นที่

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  3. แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ (แบบ ผช.1) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบด้านล่าง)

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์หรือมีความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนได้

สถานที่ยื่นคำขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

  1. กรุงเทพมหานคร ยื่นต่อศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  2. ต่างจังหวัด ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาสังคมปละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหน่วยบริการในพื้นที่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

แหล่งที่มา: กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ

เอกสารประกอบ: ไฟล์แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ (แบบ ผช.1)

องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้ช่วยคนพิการ

ทำเนียบผู้ช่วยคนพิการ