Department of empowerment of persons with disabilities

Dep.go.th

พก. ร่วมประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

08-08-2022

พม. จับมือภาคีเครือข่ายด้านบริการขนส่งสาธารณะ ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือส่งเสริมการบริการและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกคมนาคมของคนพิการ

08-08-2022

พม. ร่วมยินดีทัพนักกีฬาคนพิการ กวาด 116 เหรียญทอง ในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ 2022

07-08-2022

พก. เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ทีมเรามีเรา" ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสภาพแวดล้อม

06-08-2022

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ทีมเรามีเรา" ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

05-08-2022

พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ และส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

05-08-2022
  • Featured VDO