Department of empowerment of persons with disabilities

Dep.go.th

พก. ร่วมกับ Makro สานต่อ MOU สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการ

07-02-2023

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดบริการสำหรับบุคคลออทิสติกในระดับชุมชน (วันสุดท้าย)

07-02-2023

พก. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ระบบการคุ้มครองทางสังคมกับบทบาทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

07-02-2023

พก. ร่วมประชุมระดับชาติ : การร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเด็กทุกคน” (A Shared Destination: A Caring Family for Every Child)

07-02-2023

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 1/2566

07-02-2023

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศการขับเคลื่อนมาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566

07-02-2023
  • Featured VDO