Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศเผยแพร่แผนการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัตรประชาชนผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัตรประชาชนผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


  • Today: 283
  • Total: 121.085