Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564


  • Today: 275
  • Total: 121.079