Department of empowerment of persons with disabilities

Dep.go.th

  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 new
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังระเบียงชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565 - 2569
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ประกาศราคากลางเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานกองเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน new
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการเงิน
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์และวิธีสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
กรมตรวจบัญชีสหรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งดอกเบี้ยทรัพย์จำนำออนไลน์ new
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม) new
ประชาสัมพันธ์ “วารสารสานสร้างสังคม” ปีที่ 16 ฉบับที่ 75 วารสารเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 new
แนวทางการรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล new
ขอส่งวารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564 new
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญการจดทำเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ และขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน สำนักงา
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตัดเลือกบุคคลและองค์กรด้านเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาอ
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงคมนาคม และของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ new
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานครหรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 new
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  • Today: 999
  • Total: 145.575