Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


  • Today: 907
  • Total: 145.486