Department of empowerment of persons with disabilities

ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนานุเคราะห์  https://www.pawn.co.th/assets/files/95mVcAAy11022021040029.pdf และ https://www.pawn.co.th/Newspr?lng=th&ld=1&fs=14


  • Today: 272
  • Total: 121.076